انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

UN reacts to Iran's anti-terrorist operations in Iraq, Syria