انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran's letter to the UNSC regarding its anti-terrorist operations