انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran's envoy to the UN: Attributing Yemeni actions to Iran aims to deviate from Israeli crimes