انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran to start sending pilgrims to Saudi Arabia on January 3