انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Iran calls on ICC to punish perpetrators of heinous crimes in Gaza