انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

UN inscribes 2 Iranian rituals, 1 artistic technique