انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

С 17 октября произошло 58 атак на позиции США в Ираке и Сирии -