انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Ar­rest Ne­tanyahu and halt the geno­cide in Gaza