انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Это не война между сектором Газа и Израилем; Война идет между добром и злом