انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

وزیر اول اسکاتلند خطاب به ساکنان اردوگاه جبالیا: متاسفم که دنیا نتوانست از شما حفاظت کند