انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Проведение встречи премьер-министров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества с участием Мохбара