انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Стратегия «хорошего полицейского» и «плохого полицейского»; Почему израильская армия не вошла в Газу?