انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

'Al-Aqsa Storm' represents ‘humiliating intel failure’ for Israeli regime: Analyst