انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

پرونده ایران با 54 مدال و جایگاه هفتمی بسته شد