انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

احمدیان: هرگونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه، ناامن‌کننده و موجب بی‌ثباتی و تصاعد بحران است