انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

دبیر شورای عالی امنیت ملی: توافق امنیتی ایران و عراق، دقیق و کامل اجرا شود