انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

بورل: مهاجرت ممکن است اتحادیه اروپا را منحل کند