انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

یک میلیون و 80 هزار زائر، ارز اربعین دریافت کردند