انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

پذیرش اعتراض 4 میلیون نفر به عدم دریافت یارانه