انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Посольство Британии в Москве рекомендует гражданам по возможности избегать полетов в РФ