انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Сионистский режим сокращает свою продолжительность жизни после недавних преступлений: Канани