انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Иран и Казахстан должны активизировать свои усилия для дальнейшего углубления отношений: Раиси