انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

باید هر مسجد یک پایگاه قرآن شود و قرائت قرآن در آن رایج باشد