انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

60 стран-членов Совета по правам человека подчеркивают роль религии в продвижении и улучшении прав человека в странах