انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Министр нефти Ирана заявил об открытии НПЗ мощностью 210 тыс. баррелей в ближайшие дни