انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

کاشف برنج «هاشمی» دار فانی را وداع گفت