انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

تراز تجاری با اعضای شانگهای مثبت 396 میلیون دلار شد