انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

سازمان ملل: جهان در وضعیت خطرناکی قرار دارد