انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

رئیس جمهور فردا صبح عازم نیویورک می‌شود