انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد