انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Раиси: Ахль аль-Байт — это школа справедливости, человечности и рациональности