انتقال به صفحه اصلی خبر؛ لطفا شکیبا باشید...

Transfer to the main news page; Please wait...

Министр иностранных дел Ирака сегодня посетит Тегеран