درباره ما

هوالنور
محوریت یافتن و نفوذ روز افزون ابزارهای ارتباطی تحت موبایل و همچنین توسعه استفاده روزمره مخاطبین از شبکه های اجتماعی، ضرورت بهره گیری از بسترهای نوین ارتباطی برای تعامل مستمر و موثر با افکارعمومی را اجتناب ناپذیر نموده است.
نور نیوز رسانه ای است که بر اساس تغییرات محسوسی که در ذائقه مصرف رسانه ای مخاطبین ایجاد شده است، تمرکز فعالیت خود را بر تولید و انتشار صوت وتصویر با رویکرد اطلاع رسانی سریع و صحیح قرار داده است.
نور نیوز با تعهد وثیق نسبت به ضرورت تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی و نقشی که باید در افزایش سواد رسانه ای در مخاطبین بر عهده بگیرد خود را مقید به گام برداشتن در این مسیر می داند.
تعدد،تنوع ،گستردگی و نقش بی بدیل رسانه های مجازی در شئون مختلف زندگی شهروندان و الزامات غیر قابل اجتناب برای بهره گیری سودمند انان از اخبار،گزارشها ومحتوای رسانه ای، ما را بر ان داشته است که هم زمان با پیگیری اهداف و فعالیتهای مبتنی بر اطلاع رسانی، موضوع آموزش مخاطبین برای مجهز شدن به معیارهای اولیه ارزیابی و تحلیل اخبار را نیز در دستور کار قرار دهیم.
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت
فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود